Vermogensbeheer:

Long Run Value fund facts

Hier vindt u de belangrijkste gegevens over de inrichting van het beleggingsfonds Long Run Value. Tevens treft u hier praktische informatie over deelname en het openen van een account.

Beleggingsstrategie

Vermogensbeheer binnen Value Group gebeurt middels een duidelijke en rationele beleggingsfilosofie. Dit onderdeel licht de strategie toe en verduidelijkt de praktische invulling daarvan.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over vermogensbeheer bij Value Group.

Stel een vraag

Heeft u vragen die niet staan vermeld onder ‘Veelgestelde vragen’? Neem dan contact op met de beheerder middels dit formulier.

Mededelingen

Op deze pagina treft u belangrijke mededelingen van de beheerder met betrekking tot het Long Run Value Partners Fund.

Aanvraag informatiepakket

Ontvang een fysiek exemplaar van de informatiemap van het Long Run Value Partners Fund en ontdek welke rol waardebeleggen in uw vermogensplanning kan spelen.

Abonnement op de nieuwsbrief

Ontvang het kwartaalbericht telkens na verschijning direct in uw brievenbus of inbox.

Documentatie

Hier vindt u belangrijke documenten, brochures en het archief van kwartaalberichten.

 

Disclaimer

Van Der Weele Value Group en Value Group zijn handelsnamen van Van Der Weele Capital B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20138677. Alle in deze website opgenomen informatie wordt verstrekt door Van Der Weele Capital B.V. op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Van Der Weele Capital B.V. beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Van Der Weele Capital B.V. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Wanneer Van Der Weele Capital B.V. hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Van Der Weele Capital B.V. de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Van Der Weele Capital B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Van Der Weele Capital B.V. niet geverifieerd.

Deze website is niet bedoeld als advies maar dient slechts ter informatie. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller aanvaardt Van Der Weele Capital B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Indien u op basis van deze informatie overweegt te participeren in een fonds dat wordt beheerd door Van Der Weele Capital B.V. is het noodzakelijk dat u zich over deze participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een terzake kundig adviseur. Wij raden mogelijke beleggers zodoende aan hun persoonlijke adviseurs te consulteren om zich op de hoogte te stellen van de mogelijke fiscale en andere consequenties die samenhangen met het kopen, houden en verkopen van participaties in het Long Run Value Partners Fund. Wij wijzen beleggers erop dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige inhoud van het informatiememorandum en de bijbehorende bijlagen die daar integraal onderdeel van uitmaken.

Op aanbiedingen in het Long Run Value Partners Fund die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van website zijn de hierna vermelde verkooprestricties van toepassing. Participaties in het Long Run Value Partners Fund kunnen slechts worden gekocht of worden verkocht, ongeacht of dat indirect dan wel direct gebeurt, indien het participatiebezit voldoet aan de volgende voorwaarden:

Het Long Run Value Partners Fund valt binnen de reikwijdte van artikel 4 lid 1 sub a van de Vrijstellingsregeling Wft. Dit betekent dat voor de aanbieding van participaties geen vergunning in de zin van de Wft vereist is en dat noch het fonds noch de beheerder onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staan.

Aan het beleggen in aandelen zijn financiële risico’s verbonden. Aan een belegging in het Long Run Value Partners Fund zijn dezelfde (gebruikelijke) risico’s als aan een belegging in aandelen verbonden, waaronder een waardedaling van de participaties als gevolg van waardedalingen van de beleggingen van het beleggingsfonds die kunnen optreden als de gehele markt of een categorie van beleggingen daalt. De koersen van de effecten waarin het Long Run Value Partners Fund belegt kunnen zowel stijgen als dalen en beleggers kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico’s en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen die zich in de toekomst al dan niet voordoen. Ten aanzien van alle verwijzingen naar verwachte rendementen wijzen wij erop dat de waarde van een participatie in door Van Der Weele Capital B.V. beheerde fondsen kan fluctueren en dat de kans aanwezig is dat de inleg geheel of ten dele verloren gaat. Op de partners van het Long Run Value Partners Fund zijn de condities en beperkingen van toepassing die zijn opgenomen in het informatiememorandum en de voorwaarden van beheer en bewaring, zoals deze van tijd tot tijd luiden.