Vermogensbeheer:

Long Run Value fund facts

Hier vindt u de belangrijkste gegevens over de inrichting van het beleggingsfonds Long Run Value. Tevens treft u hier praktische informatie over deelname en het openen van een account.

Beleggingsstrategie

Vermogensbeheer binnen Value Group gebeurt middels een duidelijke en rationele beleggingsfilosofie. Dit onderdeel licht de strategie toe en verduidelijkt de praktische invulling daarvan.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over vermogensbeheer bij Value Group.

Stel een vraag

Heeft u vragen die niet staan vermeld onder ‘Veelgestelde vragen’? Neem dan contact op met de beheerder middels dit formulier.

Mededelingen

Op deze pagina treft u belangrijke mededelingen van de beheerder met betrekking tot het Long Run Value Partners Fund.

Aanvraag informatiepakket

Ontvang een fysiek exemplaar van de informatiemap van het Long Run Value Partners Fund en ontdek welke rol waardebeleggen in uw vermogensplanning kan spelen.

Abonnement op de nieuwsbrief

Ontvang het kwartaalbericht telkens na verschijning direct in uw brievenbus of inbox.

Documentatie

Hier vindt u belangrijke documenten, brochures en het archief van kwartaalberichten.

 

Asset management/vermogensbeheer

Vermogensbeheer boven de grijze middelmaat.

In dit onderdeel vindt u belangrijke informatie over de inrichting van het als hedgefonds vormgegeven Long Run Value Partners Fund. Value Group voert als vermogensbeheerder van het fonds de beleggingsstrategie uit waarbij actief wordt gezocht naar sterk ondergewaardeerde aandelen. De beleggingsdoelstelling van het beleggingsfonds Long Run Value is om het ingelegde kapitaal over langere perioden te laten groeien met gemiddeld 12% per jaar. De benadering die de vermogensbeheerder hierbij hanteert valt te omschrijven als waardebeleggen (ook wel value investing).

Beleggingspropositie

Vorm

Het Long Run Value Partners Fund is ingericht als een hedgefonds. Doordat de vergoeding die Value Group als vermogensbeheerder van het fonds ontvangt gekoppeld is aan de beleggingsresultaten, lopen de belangen van beheerder en participanten parallel. De formele jurische organisatievorm is een fonds voor gemene rekening met semi-open-end karakter. Het open-end karakter houdt in dat de participanten (partners genoemd) op gezette tijdstippen middelen kunnen storten en onttrekken aan hun account in het fonds. Wanneer u als partner een storting doet, dan koopt u feitelijk participaties in de onderliggende beleggingspool. Omgekeerd verkoopt u feitelijk participaties in het fonds, wanneer u middelen onttrekt aan uw account. De vermogensontwikkeling van uw account loopt parallel aan de onderliggende beleggingen in de beleggingspool.

Beleggingsdoel 

Vermogensgroei op de lange termijn met gemiddeld 12% per jaar door het consequent toepassen van een value-beleggingsstrategie.

Beleggingsvisie

Waardebeleggen (value investing) in de traditie van Benjamin Graham, Warren Buffett, Joel Greenblatt e.a.

Beleggingsstrategie

Rangschikking van aandelen op gezette tijdstippen op basis van (1) sterke ondernemingskwaliteit, en (2) een voordelige koers. Het resultaat van de zo verkregen voorsortering wordt versterkt door een verdere selectie van de meest aantrekkelijke ondernemingen. De belegde posities houdt Long Run Value voor een vaste houdperiode in portefeuille. Het resultaat is een herhaalbare, systematische en stijlvaste beleggingsprocedure.

Beleggingsgeografie

Long Run belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde ondernemingen gevestigd in West-Europa, Noord-Amerika en de Asia-Pacific regio.

Uitkeringspolitiek

Overeenkomstig de vermogensgroeidoelstelling van Long Run Value wordt het gerealiseerde resultaat herbelegd.

Fiscaal aantrekkelijk

Het Long Run Value Partners Fund is een ‘besloten fonds voor gemene rekening’ voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en is als zodanig fiscaal transparant. Dit betekent dat de fiscus ‘door het fonds heen’ naar de partners kijkt, en het fonds derhalve zelf niet belastingplichtig is. Dubbele belastingheffing is zo niet mogelijk. Het aandeel in het fonds wordt fiscaal direct toegerekend aan de partners en wordt bij particuliere beleggers tot het fiscale inkomen uit Sparen en Beleggen in Box 3 gerekend.

Waar u in beginsel btw bent verschuldigd over de beheervergoeding wanneer u belegt middels een vermogensbeheerder die individuele vermogens beheert, bestaat er voor het fonds voor gemene rekening bovendien een vrijstelling van de btw.

Particuliere beleggers gezeteld in Nederland hebben de mogelijkheid om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de verschuldigde Box 3-inkomstenbelasting. (De partners in LRVPF realiseren derhalve een nog iets hoger rendement dan de door het fonds gerapporteerde waardestijging per participatie.) Partners ontvangen jaarlijks een fiscale opgaaf van de beheerder van het fonds, met daarin het precieze bedrag vermeld dat zij nog kunnen verrekenen. Opgemerkt zij dat beleggers in het algemeen veel inkomsten mislopen door ongeclaimde belastingteruggave. Een van de oorzaken daarvan is dat sommige fondsen terugvordering niet faciliteren omdat zij menen dat de administratieve lasten niet opwegen tegen de opbrengsten voor de individuele participanten. Teneinde het optimale rendement voor de partners te realiseren, kiest LRVPF er echter voor om de terug te vorderen bronbelasting wél bij te houden en, ter meerdere zekerheid, om het te verrekenen bedrag vooraf te laten goedkeuren door de Belastingdienst.

Directie en beheer

Van Der Weele Capital B.V. (KvK 20138677) is de beheerder en statutair bestuurder van het Long Run Value Partners Fund. De directie is in handen van drs. P. van der Weele RBA (Pieter). Pieter heeft een graad Bedrijfskunde van de Universiteit van Maastricht en heeft daarnaast de postdoctorale opleiding Financieel en Beleggingsanalist (FBA) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgerond. Hij is lid van de Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals (VBA) en staat ingeschreven als gediplomeerd beleggingsdeskundige in het RBA register (RBA nr. 1517). Namens de beheerder is Pieter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van het vermogen van Long Run Value.

Bewaarder

Stichting Bewaarder Long Run Value Partners Fund (KvK nummer 20163182) is bewaarder van het fonds. De bewaarder (ook wel trustee genoemd) is ten behoeve van de partners juridisch eigenaar van de bezittingen van het fonds. Als enig statutair doel heeft de stichting het bewaren van activa en het administreren van goederen waarin het Long Run Value Partners Fund belegt.

Wft

Het fonds valt binnen de reikwijdte van artikel 4 lid 1 sub a van de Vrijstellingsregeling Wft. Dit betekent dat voor de aanbieding van participaties geen vergunning in de zin van de Wft vereist is en dat noch het fonds noch de beheerder onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staan. Hoewel de beheerder en het fonds niet over een vergunning hoeven te beschikken verwelkomen zij de Wft en onderschrijven de inhoud en haar doelstellingen van harte. Er wordt dan ook zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. 

Voorwaarden participatiebezit

Participaties in het Long Run Value Partners Fund kunnen slechts worden gekocht of worden verkocht, ongeacht of dat indirect dan wel direct gebeurt, indien het participatiebezit voldoet aan de volgende voorwaarden:

Administratie

Accountants- en Adviesgroep Rijkse (AAR) is aangesteld als administrateur van het fonds. Uit hoofde van deze functie is AAR verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie van Long Run. AAR verzorgt onder meer de berekening van de nettovermogenswaarde.

De scheiding van beheer en adminstratie zorgt voor een optimale waarborging van de belangen van de partners. 

Extern toezicht

Value Group legt verantwoording af aan een externe registeraccountant. De registeraccountant controleert de processen binnen Value Group en de jaarrekening van het Long Run Value Partners Fund, en rapporteert daarover aan het maatschappelijk verkeer (accountantsverklaring). Als accountant is aangesteld Rijkse & Visser Registeraccountants.

Overzicht kerngegevens 

 
♦ Fondsnaam Long Run Value Partners Fund
♦ Juridische fondsstructuur Besloten Fonds voor Gemene Rekening
♦ Fiscale status Fiscaal transparant
♦ Startdatum 1 mei 2009 (als Long Run Value N.V.)
♦ Valuta Euro
♦ Beheerder Van Der Weele Capital B.V.
♦ Bewaarder Stichting Bewaarder Long Run Value Partners Fund
♦ Administratie AAR
♦ Accountant Rijkse & Visser Registeraccountants
♦ Prime broker/Global custodian Interactive Brokers Ltd
♦ Bankrelatie Deutsche Bank

Deelname

Het Long Run Value Partners Fund is een besloten fonds voor gemene rekening. Het fonds is formeel een overeenkomst tussen enerzijds de beheerder en de bewaarder en anderzijds de participanten (ook ‘de partners’). Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de partners gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de partners worden bewaard. De partners zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen.

Toetreding geschiedt op basis van de nettovermogenswaarde per participatie, welke afhankelijk is van de onderliggende beleggingsportefeuille. Doet het fonds het goed, dan zien partners de nettovermogenswaarde van hun account gestaag stijgen.

Voordat u deel kunt nemen dient u eerst een account in het fonds te openen. Hiervoor is een ondertekend aanvraagformulier benodigd, naast de op dat formulier aangegeven overige documentatie. Uitgifte van participaties vindt plaats op elke eerste kalenderdag van de maand. U wordt verzocht ervoor zorg te dragen dat de tegenprestatie voor de uitgiftedatum op het bankrekeningnummer van de bewaarder is bijgeschreven. Het aantal participaties wordt per de uitgiftedatum vastgesteld op basis van de meest recente nettovermogenswaarde en op twee cijfers afgerond. Binnen 10 werkdagen na toekenning ontvangt u een bevestiging van het aantal toegekende participaties en bent u officieel waardebelegger in het Long Run Value Partners Fund.

♦ Minimale investering (voor  
toetreders vanaf 01-01-'12) € 125.000
♦ Minimale vervolgstorting € 15.000
♦ Minimale onttrekking € 15.000
♦ Toetreden (uitgifte participaties) Maandelijks per de eerste kalenderdag
♦ Uittreden (inkoop participaties) Maandelijks per de eerste kalenderdag
♦ Minimale deelnemingperiode 12 maanden
♦ Opslag/afslag 0,25%
♦ Vaste beheervergoeding 1% op jaarbasis
♦ Prestatievergoeding 20% van het rendement boven 6%
♦ High water mark Tweejarig