Vermogensbeheer:

Long Run Value fund facts

Hier vindt u de belangrijkste gegevens over de inrichting van het beleggingsfonds Long Run Value. Tevens treft u hier praktische informatie over deelname en het openen van een account.

Beleggingsstrategie

Vermogensbeheer binnen Value Group gebeurt middels een duidelijke en rationele beleggingsfilosofie. Dit onderdeel licht de strategie toe en verduidelijkt de praktische invulling daarvan.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over vermogensbeheer bij Value Group.

Stel een vraag

Heeft u vragen die niet staan vermeld onder ‘Veelgestelde vragen’? Neem dan contact op met de beheerder middels dit formulier.

Mededelingen

Op deze pagina treft u belangrijke mededelingen van de beheerder met betrekking tot het Long Run Value Partners Fund.

Aanvraag informatiepakket

Ontvang een fysiek exemplaar van de informatiemap van het Long Run Value Partners Fund en ontdek welke rol waardebeleggen in uw vermogensplanning kan spelen.

Abonnement op de nieuwsbrief

Ontvang het kwartaalbericht telkens na verschijning direct in uw brievenbus of inbox.

Documentatie

Hier vindt u belangrijke documenten, brochures en het archief van kwartaalberichten.

 

Veelgestelde vragen

Belangrijke informatie: Vraag en antwoord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Staat u vraag er niet bij? Stel deze hier.

 

Praktische vragen vermogensbeheer

Hoe kan ik beleggen bij Value Group?
Vermogensbeheer bij Value Group geschiedt doordat u participant/partner wordt van het Long Run Value Partners Fund. Om te beleggen in dit beleggingsfonds opent u eerst een account door het insturen van het aanvraagformulier en de benodigde bescheiden. Het minimale bedrag van de initiële investering is € 125.000. Nadat u uw account heeft geopend kunt u hier maandelijks middelen op storten en aan onttrekken (met inachtneming van de minimale deelnemingstermijn van 12 maanden). Wanneer u een storting doet, koopt u feitelijk participaties in het fonds. Omgekeerd verkoopt u in feite participaties wanneer u middelen aan uw account onttrekt.

Terug naar boven

Wat is de vereiste minimuminvestering voor het openen van een account?
De minimumhoogte van de eerste inleg bedraagt € 125.000. Vervolgstortingen- en onttrekkingen dienen minimaal € 15.000 te beslaan.

Terug naar boven

Hoe kan ik middelen storten op, of onttrekken aan, mijn account?
Wanneer u reeds partner bent in beleggingsfonds Long Run Value en participaties wilt bijkopen of verkopen, dan maakt u gebruik van het speciale mutatieformulier. U kunt het formulier downloaden (klik hier) en zelf printen, of aanvragen via e-mail.

Terug naar boven

Op welke wijze maak ik geld over?
U stort de tegenprestatie rechtstreeks op het rekeningnummer van de Stichting Bewaarder Long Run Value Partners Fund. Wanneer u voor het eerst partner wordt in het fonds, dan doet u de storting bij voorkeur van een bankrekening op uw naam, aangehouden bij een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of een andere staat waarvoor afgeleide identificatie is toegestaan krachtens de Wwft. Doet u dit niet dan zijn er aanvullende maatregelen nodig om uw identiteit te verifiëren.

Terug naar boven

Hoe wijzig ik de geregistreerde gegevens met betrekking tot mijn account?
U maakt hiervoor van het speciale mutatieformulier. U kunt het formulier downloaden (klik hier) en zelf printen, of aanvragen via e-mail.

Terug naar boven

Wat maakt Value Group anders dan traditionele vermogensbeheerders?
Value Group biedt beleggers toegang tot een op value investing gebaseerde beleggingsstrategie: een aanpak die bijzonder is in de financiële markten omdat deze een lange adem vereist. Waardebeleggers zijn contraire beleggers en investeren doorgaans tegen de kudde in.

Terug naar boven

Het Long Run Value Partners Fund is tegelijkertijd een ‘semi-open-end beleggingsfonds’ en een ‘besloten fonds voor gemene rekening’. Hoe zit dat?
De term ‘semi-open-end beleggingsfonds’ heeft betrekking op het storten en onttrekken van middelen in de beleggingspool. In een open-end fonds kan er op eenvoudige wijze geld worden gestort in (onttrokken aan) de beleggingspool doordat het fonds op iedere transactiedag eigen aandelen uitgeeft (inkoopt). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een closed-end fonds, waar het aantal uitstaande aandelen niet variabel is en beleggers hun participaties enkel ten goede kunnen maken door deze te verkopen aan een derde partij.

De term ‘besloten’ in ‘besloten fonds voor gemene rekening’ heeft betrekking op de fiscale transparantie van het fonds. Dit hangt samen met de mate waarin participaties vrij verhandeld kunnen worden. Als de participaties vrij verhandelbaar zijn, dan is er sprake van een ‘open’ fonds (dat zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting). In de voorwaarden van beheer en bewaring van het Long Run Value Partners Fund is echter opgenomen dat een partner zijn participaties slechts kan vervreemden aan het fonds zelf (door ze aan te bieden aan de beheerder) of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. De participaties in het fonds zijn daarom niet vrij verhandelbaar waardoor het Long Run Value Partners Fund een ‘besloten fonds voor ge­mene rekening’ is voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en als zodanig fiscaal transparant.

Terug naar boven

Welke vergoeding ontvangt Value Group als beheerder van het Long Run Value Partners Fund?
De beheerder heeft recht op een vaste beheervergoeding en een prestatievergoeding. De vaste beheervergoeding bedraagt 1% op jaarbasis en de prestatievergoeding bedraagt 20% van het behaalde rendement voor zover dat hoger is dan 6% op jaarbasis. De totale vergoeding wordt per de laatste dag van iedere maand vastgesteld. De prestatievergoeding is niet verschuldigd wanneer de nettovermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) op de datum waarop de berekening plaatsvindt lager is dan de ‘high water mark’, die een geldigheidsduur heeft van twee jaar. Dit houdt in dat een eventuele achteruitgang in de nettovermogenswaarde over de voorgaande twee jaren eerst moet worden goedgemaakt voordat de beheerder wederom recht heeft op de prestatievergoeding.

Terug naar boven

 

Vragen over de beleggingsstrategie

Wat is de beleggingsfilosofie van Value Group?
Als waardebeleggers zijn wij ervan overtuigd dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen enerzijds de beurskoers en anderzijds de werkelijke waarde van beursgenoteerde aandelen. Prijs is wat je betaalt; waarde is wat je als belegger terugkrijgt. We zijn altijd op zoek naar ondernemingen die we kunnen kopen met een korting op de waarde. Wij vertrouwen er vervolgens op dat de koers van het aandeel zich op termijn weer zal herstellen.

Terug naar boven

Hoe wordt bij het Long Run Value Partners Fund specifiek invulling gegeven aan waardebeleggen?

We hanteren een kwantitatief beleggingsmodel om beursgenoteerde aandelen te selecteren die naar diverse objectieve maatstaven relatief scherp zijn ondergewaardeerd. Vervolgens worden deze aandelen geëvalueerd met ons propriëtaire waarderingsmodel dat is geïnspireerd op de beleggingsmethodes van Warren Buffett.

Terug naar boven

Er wordt in jullie uitingen regelmatig gesproken over ‘intrinsieke waarde’. Doelen jullie daarmee op het eigen vermogen van een bedrijf?
Dat is niet het geval. Met intrinsieke waarde bedoelen we de werkelijke waarde van een bedrijf. Deze kan men niet vaststellen enkel aan de hand van de balans. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de term intrinsieke waarde meestal gelijkgesteld met het eigen vermogen ofwel de boekwaarde van een bedrijf en zelfs vandaag de dag wordt de term vaak nog zo geïnterpreteerd. Omdat Value Group in de externe communicatie inderdaad vaak het begrip ‘waarde’ hanteert, ontstaat er wel eens verwarring over de beleggingsstrategie: Kijken we dan enkel of de prijs van een aandeel lager is dan het eigen vermogen op de balans? Het antwoord daarop is duidelijk ‘nee’. We geven dus een andere invulling aan het begrip waarde dan de klassieke definitie. Met het begrip intrinsieke waarde doelen we bij Value Group niet op het eigen vermogen maar op de economische waarde een bedrijf. Deze wordt bepaald door de cashflows die een onderneming in de toekomst weet te genereren.

Terug naar boven

Wat doet het Long Run Value Partners Fund om ongewenste invloeden te minimaliseren?
De risicobeheermaatregelen van LRVPF: 

Terug naar boven

» Staat uw vraag er niet bij? Stel hier uw vraag.